CANIGÓ
Whasapp Enlace
canigó l’educació fomento promou personalitzada educativa

Caràcter Propi

PRINCIPIS EDUCATIUS

1. El col·legi de Fomento Canigó té com a  finalitat ajudar els pares a proporcionar als seus fills una educació de qualitat, inspirada en una visió transcendent de l’existència humana i en el principi de dignitat de la persona, característic de l’esperit cristià.

2. Canigó promou una educació personalitzada i integral, i té com a objectius la plena realització de cada alumne i la coherència entre la seva manera de pensar i de viure.

3. L’educació personalitzada es fonamenta en la singularitat de cada persona, única i irrepetible; en la seva autonomia per a decidir i actuar responsablement, i en la seva apertura, entesa com aquella capacitat de comunicació i de relació amb els altres i amb allò transcendent.

4. Una manifestació de l’educació personalitzada és l’educació diferenciada. Canigó opta per aquest model que parteix de la igualtat de nenes i nens en drets, deures i dignitat; a més, permet personalitzar l’educació en funció dels seus diversos ritmes maduratius i d’aprenentatge. D’aquesta manera es garanteix una igualtat real d’oportunitats.

5. L’educació integral que promou el nostre centre atén totes les dimensions de la persona i es fonamenta en una sòlida formació acadèmica, humana i cristiana.

6. Totes les activitats que es realitzen a Canigó es desenvolupen d’acord amb els principis de la doctrina catòlica, amb el màxim respecte cap a la llibertat de les consciències. Les activitats de formació religiosa i d’atenció espiritual tenen caràcter voluntari.

7. La Prelatura de l’Opus Dei ajuda a mantenir viva la identitat cristiana dels col·legis, present en el fi fundacional de Fomento i de Canigó.

8. El col·legi Canigó constitueix una comunitat educativa. La componen els pares, els directius, els professors, el personal d’administració i serveis, i els alumnes. En un clima de confiança i lleialtat, es fomenta la participació de tots els sectors en la vida del col·legi.

9. El govern del col·legi correspon, en última instància, a l’entitat titular, sens perjudici de les funcions  que estan atribuïdes al nostre Comitè Directiu, que dirigeix i coordina les activitats educatives.

10. Canigó actua amb autonomia i responsabilitat, assegurant-ne l’equilibri econòmic i incorporant-hi els valors culturals de Catalunya.

PARES

11. El col·legi de Fomento Canigó sorgeix de la iniciativa dels pares. Realitza un servei d’interès social i facilita l’exercici del dret dels pares a escollir per als seus fills una educació coherent amb els seus valors i conviccions.

12. El dret i la responsabilitat de l’educació dels fills corresponen als pares, els quals són ajudats pel col·legi en la seva tasca de primers educadors. L’activitat educativa de Canigó es considera com delegada i col·laboradora de l’acció familiar.

13. L’atenció a cada família i a cada alumne a través de la tutoria individualitzada  és un mitjà educatiu que caracteritza els col·legis de Fomento i, en concret, a Canigó;  a ella, se sumen les activitats de formació i orientació familiar.

PROFESSORAT I PERSONAL  D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

14. Ensenyament i educació van units a Canigó. Els professors són essencialment educadors; desenvolupen la seva feina respectant el caràcter propi, i són conscients  que el seu exemple és essencial per al desenvolupament del projecte educatiu.

15. La tasca fonamental dels professors és procurar el ple desenvolupament de la personalitat de cada alumne, promovent el treball i l’esforç personal, així com el constant afany de millora. En el marc de l’activitat educativa del col·legi, els professors realitzen l’orientació personal i acadèmica en col·laboració amb els pares.

16. A Canigó es promou el treball en equip, l’intercanvi d’experiències, la formació permanent del professorat, la recerca i la innovació educativa.

17. La feina del personal d’administració i serveis contribueix, de manera rellevant, al bon funcionament del centre. El col·legi atén la seva formació permanent.

ALUMNES

18. El col·legi ofereix una educació personalitzada a tots els alumnes, procurant que cadascun pugui assolir el màxim desenvolupament de les seves capacitats i aptituds, formi el seu propi criteri i adquireixi la maduresa i els coneixements necessaris per decidir i actuar lliurement, amb rectitud i sentit de responsabilitat.

19. El treball de l’alumne és el principal mitjà educatiu i la base de la seva formació. Per al complet desenvolupament de la seva personalitat, la formació que ofereix Canigó atén els aspectes intel·lectuals, culturals, socials, espirituals, tècnics, estètics i esportius.

20. El col·legi promou el desenvolupament de les virtuts humanes. A més, es fomenten també les virtuts cíviques i socials, animant els alumnes a comprometre’s en la recerca del bé comú i en el respecte als drets fonamentals i als valors constitucionals.

21. Les normes de convivència, recollides en el Reglament de Règim Interior de Canigó, tenen com a finalitat desenvolupar la responsabilitat personal dels alumnes. Les correccions que es consideren necessàries tindran com a objectiu ajudar els alumnes a posar els mitjans per a millorar.

22. El col·legi Canigó ofereix als alumnes que concloguin els seus estudis la possibilitat de seguir participant en les activitats que promogui a través de Canigó Alumni.

ACCEPTACIÓ DEL CARÀCTER PROPI

23. Els pares, els professors, el personal d’administració i serveis i els alumnes, en incorporar-se a Canigó, accepten lliurement el caràcter propi aquí recollit.