CANIGÓ
Whasapp Enlace
l’aprenentatge solidaritat fomento l’eso d’aquestes project - bot 3_0.jpg

Secundària

El Projecte Educatiu de Fomento per a l’ESO (Educació Secundària Obligatòria) pretén transmetre a les alumnes els elements bàsics de la cultura; afermar en elles els hàbits d’estudi i treball que afavoreixin l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de les seves capacitats i, finalment, formar-les com a ciutadanes responsables; i tot això  tenint en compte les transformacions físiques, intel·lectuals i afectives pròpies de les alumnes d’aquestes edats (de12 a 16 anys). Canigó proposa un model educatiu que fa possible un ensenyament personalitzat, capaç d’atendre els diferents interessos i les diverses motivacions que presenten les alumnes.

English Project

  • Seguint les recomanacions del Consell d’Europa plasmades en el document Common European Framework for Languages: Learning, Teaching, Assessment, es reforça l’aprenentatge de l’anglès com a primera llengua estrangera i s’aplica la metodologia CLIL en algunes matèries, amb el fi d’augmentar la competència plurilingüe dels alumnes.
  • Títols de Cambridge: L’objectiu d’aquest programa és aconseguir que la major part de les alumnes acabi l’etapa amb un nivell d’anglès equivalent al B2, acreditat per Cambridge.
  • Estades a l’estranger: Programes d’ idiomes.
  • Science Project: laboratori.
  • Entrepreneurship.
  •  

Segona llengua extrangera

Des de 1r d’ ESO les alumnes poden triar entre Francès o Alemany com a segona llengua estrangera. L’aprenentatge de noves llengües estrangeres incideix en la formació general i contribueix específicament a desenvolupar les capacitats del llenguatge i de la comunicació. Més especialment i en relació amb les finalitats d’aquesta etapa, es prepara l’alumnat per usar aquella llengua en els seus estudis posteriors o en la seva inserció en el món del treball.

Matemàtiques: eBox i Problemes

El Programa de Matemàtiques per a l’ESO inclou diferents mòduls. En col·laboració amb experts de altres països, s’ha desenvolupat la e-Box, un programa i uns materials que tenen com a objectiu facilitar el primer aprenentatge de les equacions. Igualment, Fomento ha desenvolupat uns programes i materials específics per treballar diferents estratègies de càlcul mental i resolució de problemes.

Robòtica

 

Aprenentatge cooperatiu

L'aprenentatge cooperatiu és una forma d'estructurar l'activitat a l'aula en equips reduïts de treball, en els quals els estudiants s'ajuden els uns als altres a aprendre. Té una doble finalitat,  l'alumnat aprèn més i millor els continguts escolars i també aprèn a treballar en equip de forma cooperativa.

Activitats de voluntariat i solidaritat

Per educar en les virtuts socials (el respecte, la solidaritat, la justícia, el comportament cívic), s’ofereixen a les alumnes ocasions que els permetin ajudar els altres. Els objectius d’aquestes activitats són el descobriment de la solidaritat en l’entorn més proper, conèixer i millorar les pròpies actituds solidàries, i comprometre’s en actuacions solidàries dins del seu entorn.

Programa “Educació en valors”

Els objectius d’aquest programa són formar el criteri de les alumnes i proporcionar-los conceptes clars sobre qüestions d’especial interès, fomentar la reflexió (analitzar, aprofundir i argumentar) sobre els propis valors i la pròpia conducta, així com sobre la seva dimensió social; fomentar les actituds de compromís en aspectes concrets de millora personal i oferir idees pràctiques als pares per ajudar els seus fills en el seu procés personal de millora.