El Departament d,Orientació de Canigó ofereix  atenció psicopedagògica als alumnes, i ajuda i assessorament educatiu als pares i a les professores..

Aquesta atenció psicopedagògica es concreta en:

Valoracions individualitzades

Valoracions individualitzades

Realització de valoracions psicopedagògiques, per les quals el Departament compta amb els recursos d'avaluació adaptats a cada etapa escolar. Es duen a terme en col·laboració amb les tutores i els pares.

Detecció i atenció a necessitats educatives

Detecció i atenció a necessitats educatives

Atenció de necessitats educatives dels alumnes que ho requereixin i  adaptacions curriculars en col·laboració, si cal, amb centres i especialistes externs.

Reforç

Reforç

Realització de reforç  psicopedagògic en àrees instrumentals per als alumnes que ho requereixin.

Assessorament

Assessorament

Assessorament al professorat en sessions de formació i actualització, i també a pares i alumnes