Secundària

12-16 anys

La finalitat de l’Educació Secundària Obligatòria és aconseguir l’adquisicio d els elements bàsics de la cultura, i afermar els hàbits d’estudi i treball. També que es preparen per el Batxillerat i es formin per l’exercici de la seva responsabilitat com a ciutadanes.

Seguint les recomanacions del Consell d’Europa, es reforça l’aprenentatge de l’anglès com a primera llengua estrangera i s’aplica la metodologia CLIL, lo que permet que el 80% de l’alumnat de 2n ESO finalitzin amb un nivell d’anglès B1 o superior, certificat per Cambridge.

Es poden obtenir els títols en el mateix col·legi; l’objectiu és aconseguir que la major part de l’alumant acabi l’etapa amb un nivell d’anglès equivalent al B2, acreditat per Cambridge.

Projectes d'innovació

Primària | Secundària

Matemàtiques Divertides

És un projecte desenvolupat per Fomento en el qual els alumnes incorporen el raonament matemàtic d'una manera divertida. Aprenen amb materials i didàctiques desenvolupats per Fomento, com les Targetes de nombres primers, la e-BOX, la 'caixa de les equacions', o el mètode CLAG (Concret, Lingüístic, Algebraic i Gràfic).

Batxillerat | Secundària

STEAM

Programa que aglutina diferents metodologies d'aprenentatge que treballen el pensament lògic i l'experimentació. Els alumnes s'emmarquen dins d'aquest programa Scratch en Educació Primària i, a Fomento Science Project i els Projectes de Física i Química.

Batxillerat | Primària | Secundària

Robòtica

Projecte desenvolupat per Fomento que introdueix a les alumnes en el disseny i construcció de robots, fomentant l'aprenentatge interdisciplinari de les àrees STEAM (Science, Technology, Engineereing, Arts and Mathematics).

Batxillerat | Secundària | Trilingüisme

Speaking Time

Conversa en anglès amb una persona nadiua, en grups petits. El seu objectiu és la consecució del B2 i C1.

Etapa educativa | Secundària | Trilingüisme

Teen Talks!

Projecte desenvolupat de 1r a 3r d'ESO en el qual alumnes i alumnes desenvolupen habilitats per a la oratòria com l'escolta activa, la dramatització, l'organització de l'discurs o l'aprenentatge de fórmules de cortesia. Dóna continuïtat a el projecte Child Talks! d'Oratòria en anglès desenvolupat a Primària, per seguir treballant en la millora de les destreses orals dels nostres alumnes.

Batxillerat | Secundària | Trilingüisme

Debate

Projecte desenvolupat per Fomento que permet als alumnes seguir desenvolupant habilitats comunicatives. Aquest projecte es basa en l'argumentació i discussió respectuosa sobre tot tipus de temes.

Batxillerat | Secundària

Emprèn

Basat en l'Aprenentatge per Projectes, s'imparteix formació sobre emprenedoria, amb l’objectiu de que les alumnes aprenguin i adquireixin habilitats que les capacitaran per el futur.

Secundària | Trilingüisme

Team Talks!

Projecte adreçat a alumnes i alumnes de 4t d'ESO en el qual continuen desenvolupant les destreses necessàries per al Debat, avançant cap al Debat formal.

Galeria multimèdia