Fomento de Centros de Enseñanza és una institució educativa impulsada per un grup de pares i educadors que van promoure la creació de col·legis en els quals es considera essencial la col·laboració de les famílies.

El primer col·legi de Fomento, Ahlzahir, a Córdoba, va obrir les portes al curs 1963-1964. En l’actualitat hi ha 35 escoles de Fomento en 11 comunitats autònomes, més de 24.000 alumnes, 16.000 famílies, més de 2.900 professionals i més de 86.500 antics alumnes.

El 2007 va obrir les portes l’últim col·legi de Fomento, Las Tablas-Valverde. El 2018 es va inaugurar la nova seu de Villanueva al carrer Costa Brava, 6.

Actualment, Fomento compta amb 35 col·legis a 11 Comunitats, 20 Kid’s Garden i amb la Universitat Villanueva a Madrid. Un total de 24.694 alumnes i als col·legis, més de 90.000 alumnes més de 2.905 professionals.

Principis Educatius

 • 1 Els col·legis de Fomento de Centros de Enseñanza tenen com a finalitat ajudar els pares a proporcionar als seus fills una educació de qualitat, inspirada en una visió transcendent de l’existència humana i en el principi de dignitat de la persona, característic de l’esperit cristià.
 • 2 Fomento de Centros de Enseñanza promou una educació personalitzada. Té com a objectius la plena realització de cada alumne mitjançant una bona formació acadèmica, humana i cristiana.
 • 3 L’educació personalitzada es fonamenta en la singularitat de cada persona, única i irrepetible; en la seva autonomia per a decidir i actuar responsablement, i en la seva apertura, entesa com aquella capacitat de comunicació i de relació amb els altres i amb allò transcendent.
 • 4 L’acció educadora dels col·legis de Fomento s’orienta al desenvolupament del principi d’igualtat, que parteix de la mateixa valoració de cada persona – home, dona – i fomenta el respecte a la dignitat de cadascun, l’ igualtat, convivència, col·laboració i corresponsabilitat entre homes i dones, evitant estereotips de tots dos sexes, i promovent actituds contràries a la violència de gènere
 • 5 Totes les activitats que es realitzen en els col·legis de Fomento es desenvolupen d’acord amb els principis de la doctrina catòlica, amb el màxim respecte cap a la llibertat de les consciències. Les activitats de formació religiosa i d’atenció espiritual tenen caràcter voluntari.
 • 6 Cada col·legi constitueix una comunitat educativa. La componen els pares, els directius, els professors, el personal d’administració i serveis, i els alumnes. En un clima de confiança i lleialtat, es fomenta la participació de tots els sectors en la vida del col·legi.
 • 7 El govern dels col·legis correspon a la seva entitat titular. L’equip directiu de cada col·legi dirigeix i coordina les activitats educatives, d’acord amb les funcions atribuïdes per l’entitat.
 • 8 Cada col·legi, en el marc d’aquest Caràcter Propi, actua amb autonomia i responsabilitat, assegurant-ne l’equilibri econòmic i incorporant-hi els valors culturals de la seva Comunitat Autònoma.
 • 9 La Prelatura de l’Opus Dei, apetició de Fomento de Centros de Enseñanza, ajuda a mantenir viva la identitat cristiana dels col·legis, present en el fi fundacional de Fomento.
 • 10 Els col·legis de Fomento sorgeixen de la iniciativa dels pares. Realitzen un servei d’interès social i faciliten l’exercici del dret dels pares i educadors a escollir per als seus fills una educació coherent amb els seus valors i conviccions.
 • 11 El dret i la responsabilitat de l’educació dels fills corresponen als pares, els quals són ajudats pel col·legi en la seva tasca de primers educadors. L’activitat educativa dels col·legis es considera com delegada i col·laboradora de l’acció familiar.
 • 12 L’atenció a cada família i a cada alumne, a través de la tutoria individualitzada, és un mitjà educatiu que caracteritza els col·legis de Fomento, al qual es sumen les activitats de formació i orientació familiar
 • 13 Ensenyament i educació són tasques inseparables a Fomento. Les professores i els professors són essencialment educadors, realitzen sempre la seva tasca respectant el Caràcter Propi i tractant d'educar amb el seu exemple.
 • 14 La tasca fonamental dels professors és procurar el ple desenvolupament de la personalitat de cada alumne, promovent el treball i l’esforç personal. En el marc de l’activitat educativa del col·legi, els professors realitzen l’orientació personal i acadèmica en col·laboració amb els pares.
 • 15 La innovació és una realitat a Fomento. Sorgeix de la pràctica quotidiana del professorat, del seu treball en equip, de l'intercanvi d'experiències i de la formació permanent impulsada per la direcció de Fomento. Cada col·legi és una comunitat d'aprenentatge i de millora professional.
 • 16 El treball personal d’administració i serveis contribueix de manera rellevant a la formació de l’alumnat, i al bon funcionament de cada col·legi.
 • 17 El treball de cada alumna i cada alumne és el principal mitjà educatiu. Perquè tots Desenvolupament sumi propi projecte personal, les escoles de Foment oferia una formació que Atén a tots els aspectes de la persona: intel·lectuals, culturals, socials, espirituals, Tècnics, estètics i esportius..
 • 18 Els col·legis, com a manifestació de la seva identitat cristiana, promouen el desenvolupament de les virtuts humanes, els valors cívics i socials, el compromís amb el bé comú, i el respecte als drets fonamentals i als valors constitucionals
 • 19 Fomento ofereix als alumnes que concloguin la seva etapa educativa al col·legi, la possibilitat de seguir participant en el seu projecte educatiu a través de Fomento Alumni.
 • 20 En incorporar-se a Fomento, les famílies, el professorat, el personal d’administració i serveis, i l’alumnat accepten lliurement el Caràcter Propi recollit en aquest document.

Valors i Principis Educatius

Identitat Cristiana

La visió cristiana de la persona i la societat inspira totes les activitats que es realitzen a les escoles de Fomento. La nostra acció educadora es fonamenta en el principi de la dignitat de la persona característic de l'esperit cristià. Eduquem persones perquè siguin homes i dones coherents amb les seves conviccions, que fan seves les necessitats i preocupacions dels altres.

Valors i Princips Educatius

Educació Personalitzada

Cada alumne és únic. En els col·legis de Fomento considerem que la persona és el més important. Oferim una educació personalitzada, perquè cada alumna i cada alumne, amb l'ajuda dels seus pares i professors, desenvolupi les seves capacitats i aptituds. L'educació diferenciada facilita l'educació personalitzada. Les nostres professores i professors porten a la pràctica aquest model educatiu amb resultats molt positius.

Valors i Princips Educatius

Qualitat Educativa

Basada en una bona formació acadèmica, humana i cristiana, és el resultat de l’educació personalitzada, l’implicació dels pares i el compromís dels professors. Intentem que cada alumne assoleixi les competències necessàries, per afrontar amb garanties el seu futur acadèmic i professional. Les nostres alumnes i els nostres alumnes ho aconsegueixen: obtenen molt bons resultats acadèmics. Els nostres Alumni ho confirmen.

Valors i Princips Educatius

Innovació

Els col·legis de Fomento són fòrums de treball en equip, on professores i professors comparteixen experiències i innovacions en totes les etapes educatives. De les aules sorgeixen projectes que, amb l'impuls i la formació del Departament d'Educació, comparteixen tots els professors d'una àrea o d'una matèria.

Valors i Princips Educatius

Pares Implicats

Cada família és única, insubstituïble. Col·laborem amb els pares en l'educació dels seus fills. Per això els demanem que es comprometin en la seva tasca d'educadors, de primers educadors. Els acompanyem en aquesta tasca, oferint-los formació per exercir el seu paper.

Valors i Princips Educatius

Professors Compromesos

Professionals compromesos amb la seva feina, amb el projecte educatiu de Fomento, amb els seus alumnes, amb les famílies, amb la seva millora personal i professional. Conscients de que exerceixen una tasca important, amb gran repercussió en cada alumne, en cada família i en la societat.

Valors i Princips Educatius

Igualtat

A cada alumna i cada alumne se li valora per si mateix. Se li ofereix una educació en i per a la igualtat i per a la corresponsabilitat: amb els mateixos mitjans, objectius i principis educatius. Amb les majors expectatives sobre si mateix, amb independència que sigui home o dona..

Valors i Princips Educatius

Compromis Social

És un aspecte essencial del nostre projecte educatiu: millorar personalment és implicar-se en la millora dels altres, els més propers, els que més ho necessiten. És implicar-se activament en la millora de la societat, en promoure i col·laborar amb iniciatives que ajudin a les persones amb més dificultats.

Projecte educatiu

El Codi Corporatiu de Foment

El Codi corporatiu de Fomento mostra els valors i principis del seu Caràcter Propi, el seu compromís institucional amb les famílies i la societat i, sobretot, la realitat que es procura viure en els col·legis des de l’inici de l’Institució a 1963.