Les Associacions de Mares i Pares (AMPA) són una realitat als col·legis des de pràcticament l’inici de Fomento. Van sorgir al curs 1964-65 i, des de llavors, es van posar en marxa en el moment en que s’obria cada nou col·legi. Representen la participació de les famílies en un projecte educatiu que han triat, del qual formen part i amb el que es comprometen. Indiquen que els pares són els veritables protagonistes de l’educació dels seus fills, els seus primers educadors.

Les Associacions de Mares i Pares col·laboren activament amb els col·legis en la seva tasca educativa; especialment, en l’atenció i ajuda a les famílies, i en les activitats de formació dels pares.

Junta Directiva

President

Luis Jover

Vicepresident

Alejandro Luque

Secrètaria

Violeta Prat

Tresorer

Jordi Huguet

Matrimonis Encarregats de Curs

La comunicació pares – col·legi troba en els Matrimonis Encarregats de Curs el millor canal. Canigó compta amb dos matrimonis encarregats a cada classe. Els MEC promouen la comunicació entre les famílies del curs, i la seva participació en les iniciatives i activitats del col·legi. Acompanyen a les famílies noves i fomenten la seva participació en el projecte educatiu.

Escola de Pares

A Canigó es promouen sessions i cursos de formació sobre temes educatius, per ajudar a les mares i als pares a educar als seus fills.

Activitats

L’AMPA de Canigó ofereix activitats de caràcter formatiu, cultural, solidari, esportiu,

WEB del AMPA