Qualitat i innovació

Els col·legis de Fomento promouen la qualitat educativa i la innovació. A cada etapa educativa i a cada àrea, professores i professors impulsen competències, habilitats i estratègies amb l’objectiu que les alumnes i alumnes siguin bones persones, bons ciutadans i bons professionals. La competència plurilingüe, l’educació artística, els mitjans tecnològics i l’esport també tenen un valor educatiu molt important en el projecte educatiu de Foment.

Projectes d'innovació

Infantil | Trilingüisme

Hello Sally!

Projecte de Fomento en el primer cicle d'Educació Infantil. A través de continguts basats en situacions familiars i de cançons, els alumnes s'introdueixen en l'ús del llenguatge per desenvolupar, gradualment, la producció lingüística i la construcció de nous coneixements.

Infantil | Trilingüisme

Magic Talk!

Projecte d'oratòria destinat a treballar les habilitats comunicatives, des d'un enfocament lúdic.

Infantil | Trilingüisme

Magic Dragon

Projecte de Fomento per al segon cicle d'Educació Infantil, en el qual es promou el desenvolupament de la competència comunicativa des dels 3 anys. Inclou projectes com Magic Dragon Phonics, Magic Dragon Drama i Magic Talk!

Infantil | Trilingüisme

Magic Dragon Phonics

Programa que complementa la competència fonètica dels alumnes amb activitats encaminades a aconseguir la correcta articulació dels sons en la llengua anglesa.

Infantil | Trilingüisme

Magic Dragon Drama

La posada en escena de situacions quotidianes facilita que les nenes i nens d'Educació Infantil parlin en anglès en un context real, molt significatiu per a ells. Aprenen vocabulari i estructures noves, milloren la seva pronunciació, senten que aprenen i adquireixen confiança i seguretat en si mateixos.

Infantil | Trilingüisme

English Corner

Programa que, a Educació Infantil, potencia el desenvolupament de les destreses orals en anglès. Professorat nadiu manté converses amb els alumnes en grups de 2 o 3.

Infantil

Matemàtiques Divertides

És un Projecte desenvolupat per Fomento en el qual els alumnes incorporen el raonament matemàtic d'una manera propera i divertida.

Infantil

Chess Project

A partir dels 4 anys, el projecte d'escacs, que s'emmarca dins del de Matemàtiques Divertides, ajuda a desenvolupar, en els més petits, la capacitat d'atenció, l'orientació espai-tems i la memòria.

Infantil

Llegim i comprenems

És un mètode innovador, desenvolupat per Fomento, per aprendre a llegir i a escriure. S'adapta al desenvolupament cognitiu de nenes i nens, i respecta el seu ritme d'aprenentatge. Es complementa amb el Racó de lector, una biblioteca a mida de nenes i nens, on gaudeixen dels seus llibres.

Infantil

Taller de iPad

És el taller del joc i la tecnologia. Adaptat a el ritme de cada nen, nois i noies gaudeixen amb aplicacions seleccionades amb criteris pedagògics.

Infantil

Taller de Creativitat

Desenvolupa el pensament creatiu dels alumnes, en haver d'aportar idees i solucions innovadores.

Infantil

Taller Científic

És el lloc dels experiments senzills, on nenes i nens observen, manipulen i juguen amb objectes d'ús quotidià, que desperten la seva curiositat.

Infantil

Taller Literari

Desenvolupa la comprensió lectora i l'expressió escrita a través de pictogrames, paraules, frases o diferents tipus de textos (contes, poesia, rondalla ...). A 1r d'Educació Infantil, els més petits fan Taller del Conte.

Infantil | Primària

Taller de Programació

Incorpora la programació educativa a l'últim curs d'Educació Infantil amb l'ús de Bee-Bot, un petit robot amb aspecte d'abella. Aquest projecte té continuïtat a 1r d'Educació Primària. Les nenes gaudeixen amb jocs i activitats relacionats amb el llenguatge de programació, l’orientació espai - temps, raonament lògic, el càlcul, l’estimació o la coordinació psicomotora.

Infantil | Primària

El joc de l’Oratòria

Projecte d’oratòria que té per objectiu que les alumnes millorin l'expressió oral, recreant situacions quotidianes dins de l'aula. Mitjançant el joc s'inicien en l'art de l'oratòria.

Primària | Trilingüisme

Child Talks!

A Educació Primària, els alumnes, ja acostumats des d'Educació Infantil al projecte Magic Talk! d'oratòria, continuen expressant les seves idees, vivències, coneixements, etc., de manera personal, fluida i freqüent; i en anglès. A través de Child Talks! les alumnes i els alumnes desenvolupen les habilitats comunicatives.

Primària | Trilingüisme

Walking into English

Projecte de Fomento que facilita l'adquisició de la llengua anglesa a través dels continguts de Ciències Naturals, Ciències Socials i Expressió Artística. Es posa èmfasi en la competència comunicativa, en l'observació i exploració dels esdeveniments, en el treball en grup i en les presentacions orals.

Primària | Trilingüisme

English Corner

Conversa en anglès amb professorat nadiu en petits grups. A 1r i 2n d'Educació Primària es prepara les alumnes per a la consecució del Pre-A1 i A1. Des de 3r fins a 6è, l'objectiu oral respon al nivell A2 i B1.

Primària | Trilingüisme

Drama Walking into English

Dramatització en llengua anglesa que és la continuïtat de Magic Dragon Drama a Educació Infantil.

Primària

Escacs

És un instrument pedagògic l'aprenentatge i pràctica del qual desenvolupa habilitats intel·lectuals (raonament, concentració, elaboració d'estratègies, resolució de problemes, memòria ...). També es millora el grau d'autonomia, la confiança en un mateix, la comprensió de les normes i la disposició per jugar amb tots.

Primària

Scratch

Projecte que facilita l'aprenentatge de la programació d'una manera molt intuïtiva. Les alumnes aprenen a programar amb l’ordinador creant animacions, històries interactives i jocs amb l'ordinador,

Primària

Programació

El Taller de Programació d'Infantil té la seva continuïtat en 1r d'Educació Primària. Nens i nenes gaudeixen amb l'ús Bee-Bot a través de jocs i activitats relacionats amb el llenguatge de programació, l'orientació espai-temporal, el raonament lògic, el càlcul, l'estimació o la coordinació psicomotora.

Primària | Secundària

Matemàtiques Divertides

És un projecte desenvolupat per Fomento en el qual els alumnes incorporen el raonament matemàtic d'una manera divertida. Aprenen amb materials i didàctiques desenvolupats per Fomento, com les Targetes de nombres primers, la e-BOX, la 'caixa de les equacions', o el mètode CLAG (Concret, Lingüístic, Algebraic i Gràfic).

Batxillerat | Secundària

STEAM

Programa que aglutina diferents metodologies d'aprenentatge que treballen el pensament lògic i l'experimentació. Els alumnes s'emmarquen dins d'aquest programa Scratch en Educació Primària i, a Fomento Science Project i els Projectes de Física i Química.

Batxillerat | Primària | Secundària

Robòtica

Projecte desenvolupat per Fomento que introdueix a les alumnes en el disseny i construcció de robots, fomentant l'aprenentatge interdisciplinari de les àrees STEAM (Science, Technology, Engineereing, Arts and Mathematics).

Etapa educativa | Secundària | Trilingüisme

Teen Talks!

Projecte desenvolupat de 1r a 3r d'ESO en el qual alumnes i alumnes desenvolupen habilitats per a la oratòria com l'escolta activa, la dramatització, l'organització de l'discurs o l'aprenentatge de fórmules de cortesia. Dóna continuïtat a el projecte Child Talks! d'Oratòria en anglès desenvolupat a Primària, per seguir treballant en la millora de les destreses orals dels nostres alumnes.

Batxillerat | Secundària | Trilingüisme

Speaking Time

Conversa en anglès amb una persona nadiua, en grups petits. El seu objectiu és la consecució del B2 i C1.

Batxillerat | Secundària | Trilingüisme

Debate

Projecte desenvolupat per Fomento que permet als alumnes seguir desenvolupant habilitats comunicatives. Aquest projecte es basa en l'argumentació i discussió respectuosa sobre tot tipus de temes.

Secundària | Trilingüisme

Team Talks!

Projecte adreçat a alumnes i alumnes de 4t d'ESO en el qual continuen desenvolupant les destreses necessàries per al Debat, avançant cap al Debat formal.

Batxillerat | Secundària

Emprèn

Basat en l'Aprenentatge per Projectes, s'imparteix formació sobre emprenedoria, amb l’objectiu de que les alumnes aprenguin i adquireixin habilitats que les capacitaran per el futur.